Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
eoNetworks www.eo.pl

Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

          

Dziennik Ustaw Rok 2001 Nr 112 poz. 1198

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

1.Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną wrozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybieokreślonych w niniejszej ustawie.

2.Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określającychodmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjamipublicznymi.

Art. 2.

1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu doinformacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Art. 3.

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskaniainformacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takimzakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2) wglądu do dokumentów urzędowych,

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

2.Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznegouzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawachpublicznych.

Art. 4.

1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władzepubliczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, wszczególności:

1) organy władzy publicznej,

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

4) podmiotyreprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorząduterytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostkiorganizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

5) podmiotyreprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonujązadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osobyprawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lubsamorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą wrozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne.

3.Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, októrych mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

Art. 5.

1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i nazasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych orazo ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu naprywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenieto nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne,mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkachpowierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizycznalub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

3.Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacjio sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, wszczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, zewzględu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władzpublicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne alboosób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji.

4.Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3,nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organówprowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscuoraz kolejności rozpatrywania spraw.

Rozdział 2

Dostęp do informacji publicznej

Art. 6.

1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

b) projektowaniu aktów normatywnych,

c) programachw zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji,wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a) statusie prawnym lub formie prawnej,

b) organizacji,

c) przedmiocie działalności i kompetencjach,

d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3–5,

f) majątku, którym dysponują,

3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

b) trybiedziałania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorząduterytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ichdziałalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

4) danych publicznych, w tym:

a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

b) stanowiskaw sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przezfunkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

5) majątku publicznym, w tym o:

a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

c) majątkujednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych igospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, atakże kas chorych,

d) majątkupodmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym zzadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)–c), oraz pożytkach ztego majątku i jego obciążeniach,

e) dochodachi stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit.a)–c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółekhandlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywaniastrat,

f) długu publicznym,

g) pomocy publicznej,

h) ciężarach publicznych.

2.Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia wolilub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przezfunkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, wramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona doakt sprawy.

Art. 7.

1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

1) ogłaszaniainformacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w BiuletynieInformacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,

2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11,

3) wstępuna posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, iudostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych,dokumentujących te posiedzenia.

2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

Art. 8.

1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – BiuletynInformacji Publicznej – w celu powszechnego udostępniania informacjipublicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieciteleinformatycznej, zwany dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”.

2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.

3.Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są doudostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacjipublicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a)tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniupierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej równieżinne informacje publiczne.

4.Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane doudostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczącychsposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu inieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

5.W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w BiuletynieInformacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawnąwyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonaływyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, winteresie którego dokonano wyłączenia jawności.

6. Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,

2) podaniaw informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyłainformację lub odpowiada za treść informacji,

3) dołączeniado informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziłainformację do Biuletynu Informacji Publicznej,

4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,

5) zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Art. 9.

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej tworzy stronęgłówną Biuletynu Informacji Publicznej zawierającą wykaz podmiotów, októrych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymipołączenie z ich stronami.

2.Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne stronyBiuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacjepodlegające udostępnieniu w tej drodze.

3.Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazaćministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacjeniezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:

a) strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,

b) standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,

2) zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,

3) standardy zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

– mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej.

Art. 10.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2.Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jestudostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 11.

Informacja publiczna może być udostępniana:

1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Art. 12.

1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniającyinformację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyłainformację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymitożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk

lub

2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Art. 13.

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnejzwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożeniawniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

2.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminieokreślonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamiaw tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniinformację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art. 14.

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób iw formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymidysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiająudostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub wformie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnieniapowiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwościudostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposóblub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Wtakim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcanie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formiewskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacjiumarza się.

Art. 15.

1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, októrym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia maponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobemudostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formęwskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę wwysokości odpowiadającej tym kosztom.

2.Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożeniawniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienieinformacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dniapowiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminiezmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacjialbo wycofa wniosek.

Art. 16.

1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniepostępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art.14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2) uzasadnieniedecyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona,nazwiska i funkcje osób, które zajęty stanowisko w toku postępowania oudostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu naktórych dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowieudostępnienia informacji.

Art. 17.

1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji,niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnieniainformacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacjiprzepisy art. 16 stosuje się odpowiednio.

2.Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, oponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednioprzepisy dotyczące odwołania.

Art. 18.

1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.

2.Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa wust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw alboakty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

3.Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowelub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa wart. 3 ust, 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisjęaudiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowaw ust. 1.

4.Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2,z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić donieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.

Art. 19.

Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniająprotokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępniąmateriały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni teobrady.

Art. 20.

Przepisy art. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do pochodzących zpowszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczychjednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organówpomocniczych.

Art. 21.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacjipublicznej stosuje się, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art.22, przepisy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2) skargę rozpatr

uje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Art. 22.

1. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznejze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronędanych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niżpaństwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawowniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiejinformacji.

2.Podmiot, którego dotyczy wyłączenie informacji publicznej, ma interesprawny w przystąpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stroniepozwanej.

3.Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, jestsąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówiłudostępnienia informacji publicznej.

Art. 23.

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacjipublicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albopozbawienia wolności do roku.

Rozdział 3

Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 24.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz.24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz.999) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art.3a. W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje sięprzepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacjipublicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).”;

2) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznychoraz niedziała-jące w celu osiągnięcia zysku są obowiązane doudzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawieodrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nienarusza prawa do prywatności.”,

b) skreśla się ust. 2,

c) wust. 3 wyrazy „Na żądanie redaktora naczelnego” zastępuje się wyrazami„W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktoranaczelnego,”

d) skreśla się ust. 5 i 6;

3) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. RadaMinistrów, w drodze rozporządzenia, określa organizację i zadaniarzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.”

Art. 25.

1. Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakończonychw dniu wejścia w życie ustawy ostatecznym albo prawomocnymrozstrzygnięciem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

2.Podmioty są obowiązane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, udostępnić informację publicznąalbo wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art. 26.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem przepisuart. 8 ust. 3, który odnośnie do nałożonego obowiązku udostępniania wBiuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych w zakresie, októrym mowa w:

1) art.6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c)i d) – wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życieustawy,

2) art.6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)–d) i lit. f) – wchodzi w życie poupływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,

3) art. 6 ust. 1 pkt 5 – wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

autor: 
redaktor: Katarzyna Gratys
data utworzenia: 2005-07-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2014-02-03 09:53:27, zmian dokonał(a): Justyna Śmiechowska